【LoveVeggies@Okinawa】沖繩婚姻註冊 DQ全記錄

並不是全日本也可以辦外國人婚姻註冊的,沖繩是其中一個地方。而且沖繩替外國人辦註冊是有國籍限制的。如果一對新人均是香港人:

  1. 香港出世紙
  2. 香港身份證
  3. 特區護照

恭喜你!你們合資格囉。只要註冊日前三個月到香港婚姻註冊署申請無結婚證明書,上面註明特區護照編號,把文件交到香港代理翻譯,再交到沖繩巿役所登記排期即可。沖繩有多間巿役所,就有如香港十八區的巿政大樓。當日,我們登記的是本部町巿役所,離教堂十多分鐘車程。

話說,當初代理很強調要香港出世紙,就算持香港身份證和特區護照,但從內地出生的沖繩也不計作是香港人,是不會接受辦理合法婚姻註冊的。Mr Veggie和我有香港出世紙和身份證,後來問題出在護照上…

之前曾有一對朋友用BNO於沖繩註冊,婚姻證明書上還寫上「英國籍」。(用特區護照會寫「中國籍」)於是我申請時也用BNO,心想Mr Veggie用英國護照也沒問題吧… 怎料後來代理回覆沖繩拒絕我們的登記,原因若我們用BNO和英國護照,就要用英國政府發出的無結婚證明書!(BNO給視為真正英國人了…)我當然和代理爭論明明有朋友可以啊… 他們說沖繩改例了… (我懷疑每間巿役所標準有別,但未能證實。)

如果要申請英國政府發出的單身證明書,一定要親身到英國登記居住地區的巿政府申請,申請其間不可出境直至文件批出,前後約四十天!Mr Veggie當然不會因此去英國啦,而我這BNO就根本無可能申請到了。

然後,查到英國和日本領事館網頁上關於外國人在日本結婚的手續,稱英籍人士要是不在英國本土,可以在英國領事館作單身宣誓,甚至在網頁上提供日文的宣誓紙範本。跟代理再確認,代理表示沖繩還是不接受宣誓紙,堅持要單身證明文件,還說日本每個地方的政策是有分別的…

結論是,如果我們堅持在沖繩註冊,便要申請特區護照,重新用特區護照申請香港單身證明。所以,我們最後決定在香港簽紙算了。

律師很快的幫我們辦好擬結婚通知書,但兩星期後,律師通知婚姻登記官要見我們,原因不明。

難道不可以申請在機場註冊?

原來,因為我們曾申請單身證明稱要到日本註冊,如果在日本註冊了香港政府是不會接受登記。(證實了香港是承認外國婚姻註冊的)登記官要我們宣誓未有在日本註冊,仍單身後才可以批出排期…

最初計劃旅行結婚簡單一點,最終卻辦多了幾倍的手續…

img_0181

 


【LoveVeggies@Okinawa】沖繩 SHIRO no KYOUKAI 白の教会

【LoveVeggies@HongKong】

 

2 thoughts on “【LoveVeggies@Okinawa】沖繩婚姻註冊 DQ全記錄

    1. 我用 Your Overseas Wedding 都係婚禮連簽紙,唔係單獨簽紙的。只係我地比晒資料 Agent 交到沖繩先話我地唔合沖繩簽紙既資格。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s